Biz hakda

SFWQF

Biz kim?

“Guangzhou Qiangfeng Electronics CO., Ltd.” 2006-njy ýylda döredildi, LCD pudagynda baý hünär tejribämiz bar, dürli LCD öndürijileri bilen uzak möhletli we berk gatnaşyk saklaýarys, Dürli programmalar üçin dürli LCD displeýlerimiz bar.

Uçar, lukmançylyk, ýaýlym, harby, oýun maşynlary we awtoulag ýaly köp sanly pudaga hyzmat edýäris.INNOLUX, AUO, BOE, CSOT, CHOT, LG, SHARP, SAMSUNG we ş.m. ýaly her dürli lcd paneli we duýgur ekrany hödürlemek, esasan, 19 dýuýmdan 100 dýuým ululykdaky Senagat LCD panellerini satýarys, köpüsi asyl zawod möhürlenen karton gaplamak.

Lcd displeý bazarynda 15 ýyldan gowrak tejribe

Has ýokary hilli we uzak möhletli kepillik bilen

Amatly bahasy bolan asyl täze Lcd paneli

Asyl zawoddan ilkinji partiýa aksiýalary bazary eýelemäge kömek edýär

Çalt eltmegiň wagty we inwentarda ýeterlik aksiýa

“Lcd” paneliniň her bir bölegini synap görüň we ýüklemezden ozal onuň ýagdaýyny tassyklaň

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Firmamyz köp sanly dürli marka LCD panellerini aksiýada saklaýar we islegiňize görä uzak möhletli aksiýa goldawyny saklap bilýär.Çeşmeler, asyl paket we bäsdeşlik bahasy bilen A derejeli önümiň hilini üpjün etmek üçin resmi kanallar bolan önümçilik we agent çeşmelerinden.

2. Biziň professional bazar tejribämiz bar we QC bölümi bar,size iň ýokary derejeli panelleri hödürlär we dürli markalarda LCD utgaşyklyk meselelerini çözüp biler, maglumat tehnologiýasy, önümiň tehniki spesifikasiýasy goldawy we ýokary hilli önüm kepilligi.

3. Bizde 3 ammar bar:Gonkong Şençzhenen we Guanç Guangzhouou.ammarda uly we durnukly ätiýaçlyklary saklamak.Gonkongdan müşderiniň haýyşy boýunça gönüden-göni satyn alyp bileris we müşderiniň eltiş tölegini we gümrükhanasyny azaldyp bileris.Şeýle hem, iberişiň netijeliligini üpjün edip bileris.

4. Iň soňky möhüm nokat: Firmamyz satuwdan öň we satuwdan soňky hyzmaty kämil we adamlaşdyrýar.Satuwdan ozal ähli soraglaryňyzy çözmek we size islendik önüm maglumatlary düşündirmek üçin müşderi hyzmat işgärleri bar;Satuwdan soň güýçli paket bilen ygtybarly we çalt iberiş üpjün edýäris.Şol bir wagtyň özünde, ulanyş prosesinde uzak möhletli kepillik we tehnologiýa goldawyny berýäris.

Önümlerimiziň işiňiz üçin goşant goşjakdygyna we gymmatlyklaryňyzy iň ulusyna ýetirjekdigine ynanýarys.