Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Panelleriňiziň hili nähili?

Önümlerimiz asyl we asyl gaplama.Biziň kompaniýamyzda dürli marka LCD panelleri bar we islegiňiz boýunça uzak möhletli inwentar goldawyny saklap biler. Çeşmeler A derejeli önümiň hilini üpjün etmek üçin resmi kanallar bolan önümçilik we agent çeşmelerinden, asyl bukjasy we bäsdeşlik bahasy.

Panelleriň aýratynlyklaryny bize berip bilersiňizmi?

Hawa, haýsy modeli isleýändigiňizi aýdyň.

Mysal hökmünde diňe 1 bölek alyp bilerinmi?

Bagyşlaň.Nusgalary hödürleýäris, ýöne başlangyç tertibi bir mysal.

Gaplamanyňyz nähili?

Ekrany gaplamak üçin köpük gutusy we güýçli agaç guty ulanarys.Entegem alada edýän bolsaňyz, ätiýaçlandyryş satyn alyp bilersiňiz.

Nirden iberýärsiň?

Gonkongda, Şençzhenen we Guanç Guangzhououda ammarlarymyz bar we ilkinji eltilmegini kepillendirmek üçin ýeterlik paýymyz bar.Müşderilerimiz üçin logistika we gümrük çykdajylaryny azaltmagyň usuly hökmünde gönüden-göni Gonkongdan iberip bileris.

Satuwdan soň kepillik bermek ýeterlikmi?

Biziň kompaniýamyz, satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlary adamlaşdyrýar.Satuwdan ozal ähli problemalaryňyzy çözmek üçin hünärmen müşderi hyzmaty işgärlerimiz bar.Islendik önüm meselesini size düşündiriň.Satuwdan soň ygtybarly we çalt eltip bermegi we berk gaplamagy üpjün edýäris.

Şeýle hem, ulanyşyňyzda uzak möhletli kepillik we tehniki goldaw berýäris.