Telewizor öndürijileri açyk öýjük (OC) çykdajylaryny nädip azaldyp bilerler?

LCD telewizor panelleriniň köpüsi panel öndürijisinden açyk öýjükler (OC) görnüşinde telewizora ýa-da yşyk çyrasy modulyna (BMS) öndürijä iberilýär.Panel OC LCD telewizorlary üçin iň möhüm çykdajy elementidir.“Qiangfeng Electronics” -de telewizor öndürijileri üçin OC bahasyny nädip arzanlatmaly?

1. Biziň kompaniýamyzda dürli marka LCD panelleriň uly sanawy bar we talaplaryňyza görä uzak möhletli inwentar goldawyny saklap biler.Önümçilik we edara çeşmeleri bilen üpjün edilen, asyl gaplama we bäsdeşlik nyrhlary bilen A derejeli önümiň hilini üpjün etmek üçin resmi kanaldyr.

2. Bizde 3 ammar bar: Gonkong, Şençzhenen we Guanç Guangzhouou.Ammarlar gowy saklanýar we durnukly.Müşderileriň islegi boýunça göni Gonkongdan satyn alyp bileris we müşderileriň eltip bermegini we gümrük töleglerini azaldyp bileris.Ippingük daşamagyň netijeliligini hem üpjün edip bileris.

Öňküsi ýaly, Samsung, LG, AUO, BOE we beýleki belli LCD panel üpjün edijileri diňe doly taýýar LCD panelleri üpjün edýärler, bu bolsa ýokary çykdajylara sebäp bolýar.LCD pudagynyň ösmegi bilen, doly birlikleriň bahasy LCD panelleriň bahasyndan has çalt düşýär.Netijede, doly bölümleri üpjün edijiler, amatly girdejisini üpjün etmek üçin başga bir tygşytly usul tapmak islediler.Soňra, LCD pudagynda kiçi kärhanalaryň ösüşini çaltlaşdyryp, daşarky çarçuwanyň maddy bahasyny azaltmak üçin “Açyk öýjük” çözgütleri ýüze çykdy.Beýleki tarapdan, “Açyk öýjük” çözgütleri diňe LCD panelleriň bahasyny azaltmak bilen çäklenmän, tutuş enjamy öňki çözgütlerden has inçe edýär.Has arzan we has ýumşak görünýän çözgüdiň barha meşhur bolýandygyna şek ýok.Nearakyn geljekde açyk öýjükli çözgüt önümleri LCD pudagynyň esasy akymyna öwrüler.

2019-njy ýylyň sentýabr aýynda Hindistanyň Maliýe ministrligi LCD / LED panelleri üçin açyk öýjükleriň hiç hili nyrh çekmejekdigini aýtdy.Söwda ministrligi bu kanun taslamasynyň uzak wagtlap hereket edýändigini aýtdy.Häzirki wagtda Hindistanda “Open Cell” öndürýän hindi kompaniýasy ýok.

Iň kepillendirilen önüm üpjünçiligi we telewizor zawodyňyzyň haýsy ýurtda ýerleşýändigine garamazdan telewizor zawodyňyz üçin iň güýçli baha teklipleri bilen habarlaşyň.


Iş wagty: Awgust-04-2022