LCD telewizoryň umumy näsazlyklary näme?

A. LCD-ni bejermek üçin haýsy bölegiň nädogrydygyny kesgitlemeli, bu ilkinji ädim.Aşakda LCD telewizion höküminiň esasy kemçilikleri we bölekleri barada söhbet ediler.

1: şekil ýok, ses çyrasy hemişelik ýagtylyga, elektrik ýakylýan pursatda ekran ak çyrany ýakýar.Bu şowsuzlyk, esasan, yşyk çyra sürüjisiniň tagtasynyň zeperidir.Theöne ekranyň hyzmatynda çyranyň zaýalanmagy hem duş gelýär.

2: Ekranda güýç ulanylandan soň (mozaika) ses adaty.Bu hadysa birinjisi, erbet sanly tagtadyr (deşik üstünde işlemeýär ýa-da IC aragatnaşygy gowy däl).Ikinjisi, maşyn birikmesiniň içindäki erbet aragatnaşyk.

3: üç sany ýükleme, tok çyrasy ýakylmaýar.Birinjisi erbet güýç tagtasy, ikinjisi işiň CPU bölegi adaty däl.

4: çyrany ýakyp bolmaýar: CPU awtobusynyň işi adaty däl ýa-da IC (BIOS) programma üpjünçiligi erbet, “BIOS” IC we CPU-nyň arasyndaky erbet aragatnaşyk.

5: ýokary temperatura: müşderiniň öýünde maşynyň diwara gurlan we pedal görnüşli iki ýerleşdirişden başga zat däldigini görýäris, ýöne meniň şahsy synlamam, şol bir model we satyn alyş wagty şol bir maşyn, diwara gurlan maşyn şowsuzlyk mümkinçiliginden has köp pyýada görnüşinden we şol bir şowsuzlyk 1-2 ýyldan başlap, temperatura bilen baglanyşykly ýaly görünýär, bu ýagdaýda kepillik möhletiniň gutarmazlygy üçin enjamy iki sany kompýuter muşdagy oturdar. temperatureokary temperaturada we abatlamaga gaýdyp geliň.

6: poslama garşylyk: ýokarda ady agzalan konsert zalyndan başga-da, beýleki maşynlaryň näsazlyk derejesine garanyňda aşhana maşynynyň ýanynda we olaryň problemalary birleşdirijileriň arasyndaky demir üstüň poslamagyndan gelip çykýar we hatda iki taraplaýyn mis gözüň döremegine sebäp bolýar. poslama, bu hadysanyň çeşmesi, elbetde, howanyň hili meselesidir, bu ýagdaýy bejermek üçin ýylylyk geçiriji silikon ýagy bilen möhürlemek usulyny ulanýaryn we ýylylygyň ýaýramagyna täsir etmeýär, elbetde birleşdirijiler Arassa ulanmak üçin metal rezin bilen çalmaly.

7: Ekranyň hemmesi diýen ýaly gara zolakly görüner, açyk çyzyk meselesi, bu näsazlygy ilki bilen abatlamak şertleri bilen düzediň, abatlaýyş işleri tamamlanandan soň COF moduly IC-de has köp nokat bilen örtülen termiki ýagy ulanmaga synanyşyň, sebäbi bu mesele hem ýüze çykýar temperatura boýunça.

LCD TV umumy näsazlyklar we abatlaýyş usullary (LCD TV on umumy şowsuzlyk)

Ikinjiden, umumy maşyn we näsazlyk hadysasy we näsazlyklary düzetmek usullary

1: aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, ekran meselesi (gara zolak, açyk çyzyk) iň köp, bu ýagdaý, adatça tehniki hyzmat we tehniki hyzmat şertlerine bil baglap bolmaýar.

2: Bufer tagtasynyň LG ekran bölekleri köplenç hadysanyň erbet bölekleri ekranyň dürli nokatlaryndan doly, ýöne käbirleri adaty dik çyzyklardan doly, bu şowsuzlyk bir jübüt bufer tagtasyny çalşyp biler (erbet tarapy bolsa-da, ýöne bir jübüt adam satyn almak size ýekeje-de satmaz) ýa-da IC-iň haýsy böleginiň erbetdigini, ýerine çalşyp boljakdygyny ölçäň.

3: Haýsy ekrana garamazdan, Y tagtasy PDP enjamynda ikinji bolup, erbet hasaplanmak ähtimallygynyň içinde, hadysanyň ekrany, reňkli nokatlardan doly bolmagy ýa-da gysga utgaşma we güýç goragy sebäpli VS ýa-da VA naprýa .eniýesi bada-bat, ýöne tablisanyň ekranyň naprýa valueeniýe bahasyna çenli däl, näme üçin erbet bolmagyň sebäbini bilemok, sebäbini bilemok.

4: X tagtasy PDP enjamy köplenç erbet komponentler, ýüklemäni goramak üçin öndürijiligi (esasan Fujitsu ekrany) we ýagtylygy garaňky.

5: Logika tagtasynyň şowsuzlyk derejesi pes däl, PDPLCD-de has ýygy duş gelýär, öndürijiligi köplenç ekran çyrasy, ýöne simwollar, şekil ýa-da şekil düzgünsizlikleri bulam-bujar reňk, reňk ýetmezçiligi, negatiw şekil, we ş.m. käbirlerini açyp bolmaýar.

6: LCD has ýygy duş gelýän şowsuzlyklar, ekran problemalary, garaňky zolaklar, çyzyklar, iň ýygydyr, bu esasylary ekran meselesi hökmünde jemläp bolar, käbirlerini abatlamak üçin abatlaýyş şertleri bar, käbiri ýokary temperatura sebäpli COF we ekran baglanyşygy bolýar. ACF-iň bu hadysadan çykýan nokady, izolýasiýa mediasynyň gyzgyn usulynyň aşagyndaky tekiz demir bilen bejerilip bilner

7: LCD maşyn, ekran komponentiniň inwertor zynjyry (ýokary woltly tagta), ýalpyldawuk bölekler bolup, yşyk hökmünde görkezilýär, ýöne biraz wagt yşyk ýok, ýöne ses bar, (SHARP-dan başga), ýöne ýeňil turbanyň garramagy we zeper, ýokary woltly tagtanyň goragyna, ýagtylyk turbasynyň ýa-da ýokary woltly tagtanyň özi erbetdigini ýa-da deňeşdirme seslenmesiniň ortaça bahasy boýunça ýokary woltly tagtanyň ýok edilmegine sebäp bolar.

8: Köp dostlar SHARP LCD-ni nädip saklamalydygyny soraýarlar, aslynda adaty LCD tehniki hyzmat menýusyna meňzeýär, ýalňyş elementleriň bardygyny görüp bilersiňiz, kemçilik kodlary bar, käbiri gönüden-göni nola, käbirleri degişli abatlamaly bolýarlar kemçilik bölekleri.

Üçünjiden, LCD telewizoryň umumy ýalňyş pikiri

1. AC güýji bilen işleýän LCD ekranyndaky yşyk çyrasy birneme öçýär, şu wagt ýanyndaky ses, uzakdan dolandyrmak, panel düwmesine gözegçilik funksiýalary adaty Bu hadysa, yşyk çyrasynyň goragy, yşyk çyrasynyň güýçlenmeginiň sebäbi arka yşyk turbasy açyk zynjyr (arka yşyklandyryjy tagtanyň çyra rozetkasy üçin açyk lehim ýa-da rozetka zynjyryň goragy sebäpli berk goýulmasa) ýa-da döwülen çyra ýokardaky näsazlyga sebäp bolup bilýän bolsa, CCFL arka yşyk zynjyry üçin tagtanyň elektrik üpjünçiligi adaty däl.

2. arka yşyk wyklýuçatelinde hiç hili üýtgeşiklik ýok, ses, uzakdan dolandyrmak, panel düwmesine gözegçilik etmek adaty zat, bu näsazlyk aşakdaky iş şertlerini ýüze çykarmaly.

(1).arka yşyklandyryjy güýçlendiriji elektrik üpjünçiligi, 24 wolt üçin umumy uly ekran, 120 wolt bilen gaty az, kiçi ekran adatça 12 wolt.

(2).CPU dolandyryş zynjyrynyň arka yşyklandyryjy güýçlendiriji tagtasy yrgyldadyjy iş wyklýuçatel dolandyryş signaly, ýokary derejeli başlangyç üçin umumy, ýokardaky iş şertleri bar bolsa has köp 3V-5V çyra yşyklandyryş dolandyryş signaly, yzky yşyklandyryjy çalyşýan bolsa, arka yşyklandyryjy tagtany çalşyp bilersiňiz. başdaky ýaly tagtanyň näsazlygy, esasan arka yşyk turbasynyň zeperlenmeginde LCD ekran bölekleri üçin.

3. Yşyk çyrasy ýagty we ýagty däl bolsa, arka yşyklandyryjy tagtanyň lampa rozetkasynyň lampa bilen aragatnaşygynyň pes bolmagy we yşyk çyrasynyň elektrik üpjünçiliginiň ýokary ýa-da pes bolmagy adaty zat.


Iş wagty: Awgust-04-2022