LCD paneliň kesgitlemesi näme?

LCD paneli LCD monitoryň ýagtylygyny, kontrastyny, reňkini we görüş burçuny kesgitleýän materialdyr.LCD paneliň baha tendensiýasy LCD monitoryň bahasyna gönüden-göni täsir edýär.LCD paneliň hili we tehnologiýasy LCD monitoryň umumy işleýşi bilen baglanyşykly.

LCD paneli 16.7M reňkli hakyky reňk displeýine ýetip bilermi, bu RGB üç reňkli kanalyň (gyzyl, ýaşyl we gök) 256 derejeli çal reňkini fiziki taýdan görkezmäge ukyplydygyny aňladýar.Önümçilik, artykmaçlyklar we kemçilikler, bazar gurşawy ýaly dürli faktorlar LCD-leriň hili, bahasy we bazar ugry bilen baglanyşykly, sebäbi LCD-leriň bahasynyň 80% töweregi panelde jemlenendir.

LCD monitor satyn alanyňyzda birnäçe esasy görkezijiler bar.Brightokary ýagtylyk.Brightagtylyk gymmaty näçe ýokary bolsa, surat şonça-da açyk bolar we şonça-da howply bolar.Brightagtylyk birligi, inedördül metr üçin şem bolan cd / m2.Pes derejeli LCD-leriň ýagtylyk bahasy 150 cd / m2, ýokary derejeli displeýler bolsa 250 cd / m2 çenli ýokary bolup biler.Contrastokary kontrast gatnaşygy.Kontrast gatnaşygy näçe ýokary bolsa, reňkler näçe açyk bolsa, şonça-da doýma we üç ölçegli duýgy şonça güýçli bolar.Munuň tersine, kontrast gatnaşygy pes bolsa we reňkleri pes bolsa, surat tekiz bolar.Kontrast bahalary 100: 1-den pes: 600: 1 ýa-da has ýokary derejä çenli üýtgeýär.Giňişleýin aralyk.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, görmek aralygy ekranyň öňünde görüp boljak aýdyňlyk diapazonydyr.Görüş aralygy näçe uly bolsa, tebigy görmek aňsat;näçe kiçi bolsa, tomaşaçy görmek ýagdaýyny birneme üýtgedýänçä, surat şonça-da düşnükli bolup biler.Görünýän diapazonyň algoritmi ekranyň ortasyndan ýokarky, aşaky, çep we sag dört tarapa açyk burç aralygyny aňladýar.Bahasy näçe uly bolsa, aralyk şonça-da giňdir, ýöne dört ugurdaky aralyk hökman simmetrik däl.


Iş wagty: Awgust-04-2022